Wednesday, December 19, 2018

Building model without tools? / Budowa modeli bez narzędzi?

Many times I bought a "souvenir" during my vacation, but I did not have any tools. I can not wait and I want to build this model. What to do then?
Wiele razy kupiłem sobie "pamiątkę" podczas urlopu i nie miałem jak jej skleić z jednego prozaicznego powodu, czyli braku mojej skrzynki z narzędziami. Przychodzi taki moment, że owa "pamiątka" zaczyna kusić. Nachodzi ochota by choć trochę podłubać. Co wtedy?


I asked myself a question; Is it possible to build a model without tools? The first thing I thought was that I built the first models with one hobby knife, sandpaper and a small file. Then this set of tools was enough. Now, I demand from myself and the results of my work, much more.
Zadałem sobie pytanie; czy da się skleić model bez narzędzi? Pierwsze co przyszło mi na myśl to, to, że pierwsze modele sklejałem mając jeden skalpel, papier ścierny i pilniczek. Wtedy taki zestaw wystarczał. Teraz, wymagam od siebie i efektów mojej pracy, znacznie więcej.

I decided to carry out an experiment and build a model using only a few tools: a hobby knife, sandpaper and glue. These are the cheapest tools and quite widely available. Today, glue can be bought in almost every toy store. If we do not have glue, we can always use a clear nail polish...
Postanowiłem przeprowadzić eksperyment i zbudować model używając tylko kilku narzędzi: nożyka do tapet, papieru ściernego i kleju. Są to najtańsze narzędzia i dość powszechnie dostępne. Klej obecnie można kupić w prawie każdym sklepie zabawkowym. Jeżeli nie mamy kleju, zawsze możemy użyć bezbarwnego lakieru do paznokci...

I did an experiment on the Revell model - PzKpfw V "PANTHER" Ausf. G (Sd.Kfz. 171) in the 1:72 scale (catalog number: 03171). The model is very nice. It's easy to build, of course there are a few places that need fixing, but the overall assessment is good. In the picture below you can see the partially folded model. The bag contains parts ready for assembly
Eksperymentowałem na modelu firmy Revell - PzKpfw V "PANTHER" Ausf. G (Sd. Kfz. 171) w skali 1:72 (nr katalogowy: 03171). Model jest bardzo fajny. Łatwo się skleja, ma oczywiście kilka miejsc, które wymagają poprawki, ale całościowa ocena to czwórka z plusem. Na zdjęciu poniżej widać model złożony częściowo. W woreczku znajdują się przygotowane do montażu części


It was left to me to build and paint the model. Of course, the whole experiment is just fun. Maybe in the future I can make a movie and show that building a model with a few tools is possible.
Pozostaje złożyć i pomalować model. Oczywiście cały eksperyment to tylko zabawa. Może w przyszłości uda mi się nakręcić film i pokazać, że sklejenie modelu przy pomocy kilku narzędzi jest możliwe.

Try it yourself! I wish you good luck and have fun!
Spróbujcie sami! Polecam! I życzę powodzenia i miłej zabawy!

Tuesday, May 15, 2018

German motorcycle R12 in Swinemünde - Vignette (Zvezda)

For a long time I have intended to make any model related to my city. However, I did not want it to relate to an event clearly recorded in the pages of history. I was more interested in showing a small element that was once in the city. I chose the period of World War II.

I searched internet forums, photo collections, etc. I was looking for an interesting object that could be on my vignette.

I chose the unusual advertising column. In my opinion, quite interesting. Below I place two old photos.
Od dłuższego już czasu zamierzałem zrobić jakikolwiek model związany z moim miastem. Nie chciałem jednak żeby dotyczyło to jakiegoś wydarzenia wyraźnie zapisanego na kartach historii. Bardziej zależało mi na pokazaniu małego elementu, który był kiedyś na terenie miasta. Wybrałem okres II wojny światowej.

Przeszukałem fora internetowe, zbiory zdjęć, itp. w poszukiwaniu ciekawego elementu, który mógłby znaleźć się na mojej winietce.

Wybór padł na słup ogłoszeniowy. Moim zdaniem dość ciekawy. Poniżej zamieszczam dwa stare zdjęcia.
The biggest problem was making a column sketch. Fortunately, the building visible on the colored photograph still stands today. Two visible towers exist in an unchanged form. I went to the place and measured the heights of both towers and their spacing and a few other dimensions.

I adjusted the towers in the picture to the appropriate dimensions in the graphic program. Then I rescaled everything. I drew the contours of the advertising column. Thanks to this I obtained a template for its 1:35 scale cut.
Największym problemem było wykonanie szkicu słupa. Na szczęście budynek widoczny na kolorowej fotografii stoi do dziś. Dwie widoczne wieże istnieją w niezmienionej formie. Udałem się na miejsce zmierzyłem wysokości obydwu wież oraz ich rozstaw i jeszcze kilka innych wymiarów.

Dopasowałem wieże na zdjęciu do odpowiednich wymiarów w programie graficznym. Następnie przeskalowałem wszystko. Rozrysowałem kontury słupa ogłoszeniowego. Dzięki temu uzyskałem szablon do jego wycięcia w skali 1:35.


To be continued...
Ciąg dalszy nastąpi...


Friday, September 30, 2016

Ruined House and 7.5 cm ANTI-TANK GUN PAK 40/L46 Battle Diorama [TAMIYA, 1:35, 35047]

I have a lot of models that are in boxes in my stock. I was wondering how I can combine them to build for example a diorama. It turned out that I have enough kits to make such combinations.
Nadmiar modeli w szafie zmusił mnie do podjęcia decyzji, które modele mogę wykonać jednocześnie. Zastanawiałem się, które modele mogę połączyć tak by wykorzystać je np. do budowy dioramy. Okazało się, że mam dość zestawów by zrobić takie kombinacje.


I found in my stock one of the older models from ITALERI "House Ruin" in 1:35 scale [no. Cat. 414, '95]. I bought it for about 4 EUR in a toy store. Model looks like diorama for battle games (wargaming). I also have several models of anti-aircraft guns. Most of them are models from Tamiya.
Znalazłem jeden ze starszych modeli ITALERI "House Ruin" w skali 1:35 [nr. kat. 414]. Kupiłem go kiedyś za 15 PLN w jakimś sklepie z zabawkami. Model wygląda jakby był przygotowany do budowy dioramy do gier bitewnych (wargaming). W szafie mam też kilka modeli dział przeciwlotniczych. W większości są to modele firmy TAMIYA.
Model of ITALERI as you can see in the photographs is quite poor in detail. No details in places where they should be such as defects in the plaster walls makes parts flat.
Makieta ITALERI jak widać na fotografiach jest dość uboga w detale. Brak wypukłości w miejscach gdzie powinny być ubytki w tynku czy detale ścian, powodują, że elementy wyglądają bardzo płasko.

I removed some plastic from one of the walls and I added destroyed bricks.
Usunąłem fragment jednej ze ścian i dodałem zniszczone cegły.
On the wall I've put on strips of plastic to make them more realistic. It took me a little time.
Na części modeli dokleiłem paski plastiku tak by nadać wypukłości ścianom. Zajęło mi to niewiele czasu.

I also added the stairs, windows, and I remade the door.
Dodałem też schodki, okna, oraz przerobiłem drzwi.
After adding almost all the details, I checked whether these walls fit together.
Po dodaniu niemalże wszystkich detali przymierzyłem do siebie obydwie części ściany.

I joined both halves of the walls. I checked whether they fit into the base of dioramas. I came to the conclusion that the place of walls on the flat surface looked quite dull. That's why I added an extra band under the walls. Now the walls are not sited directly on the ground.
Przymierzyłem obydwie już sklejone ściany do przygotowanej wcześniej podstawy dioramy. Doszedłem do wniosku, że postawienie ścian na takiej płaskiej powierzchni wyglądało dość nieciekawie. Dlatego też dodałem dodatkową opaskę przed ścianami. Teraz ściany nie są posadowione bezpośrednio na gruncie.
The pictures show finished destroyed brick. It is still necessary to add a little debris to the ground.
Wykończyłem ukruszone cegły. Konieczne jest jeszcze dodanie trochę gruzu przy gruncie.


In the next post I will show more items added to the diorama. They will include window, door, the road that leads to the stairs, details of the building, etc.
W kolejnym wpisie pokażę kolejne elementy dodane na dioramie. Będą to m.in. okno, drzwi, droga prowadząca do schodów, dodatki do budynku, itp.

Wednesday, January 27, 2016

T65 X-Wing Starfighter

Another old model for repair!! Now it's time for T65 X-Wing Starfighter!! I built this model about 20 years ago. Unfortunately, this model have not survived moving home. During disassembling the model to parts, it turned out that each could be dismantled without resistance. To build the model I use these two glues: Revell 39606 Liquide Special and Revell 39602 Klej Contacta Cement. A lot of parts were damaged before disassembly.


I started the repairment of wings. Once again, I watched the movie and search for photos and blueprints on the Internet. I added a few changes in the wings. On the photo below You can see that desing of inner parts of the wings was not accurate. I added piece of plastic.


The wings were bent a bit. This can be seen in the closed position. I had to add neodymium magnets at the ends of the wings.Thursday, June 12, 2014

Dunsfold Aerodrome - Top Gear Race Track


I needed a good background to take pictures. I've always done it on a white background. I came up with the idea to do stand to product images. I liked these signs on the runway at the airport in Dunsfold Aerodrome. Place known as the Top Gear Race Track. It was enough to 30 minutes, so I did the background.
YYY


...☺